การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565

View icon 177
วันที่ 28 มี.ค. 2566
แชร์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565  โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมผู้บริหาร ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนการพัฒนาประเทศ ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด "รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน" (GROW GREEN BALANCE) โดยพิจารณารางวัลแต่ละประเภทที่สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 PEA ได้รับรางวัล 5 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

แสดงถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ กฟภ. ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน

แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำคัญในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในทุกมิติเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์องค์กร "ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน" (SMART ENERGY FOR BETTER LIFE AND SUSTAINABILITY)

3. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทดีเด่น (6 ปี ซ้อน)

PEA ดำเนินโครงการพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนของชุมชนห่างไกล พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นและระบบกักเก็บน้ำขนาดเล็กบนพื้นที่สูง และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบรวมศูนย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

4. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (5 ปี ซ้อน)

PEA ส่งนวัตกรรม “อุปกรณ์รองรับลูกถ้วยแขวน (Suspension Cradle Tool)” เป็นเครื่องมือยกลูกถ้วยแขวน เพื่อประกอบเข้ากับพรีฟอร์มและสเตนแคมป์ได้ง่าย ช่วยจัดระเบียบแนวของลูกถ้วยให้ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับพรีฟอร์มและสเตนแคมป์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความจำเป็นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA

5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทชมเชย

PEA ส่ง “ซุปเปอร์เครื่องปอกสาย (Wire Stripper)” ซึ่งสามารถปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูงได้โดยไม่ต้อง ดับกระแสไฟฟ้า และสามารถปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูงโดยสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว PEA ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพระบบไฟฟ้าและงานบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า พร้อมเคียงข้างประชาชน และเติบโตคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


64212b9f2ce000.71530548.jpg

64212b9fd209b5.35244206.jpg

64212ba09b0dc0.12395762.jpg

64212ba15cc335.16793175.jpg

64212ba2e149f6.98833663.jpg

64212ba3b5de36.31452708.jpg

64212ba4a45658.53352765.jpg