PEA แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์สนับสนุน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์

View icon 163
วันที่ 16 มี.ค. 2566
แชร์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) เรียบร้อย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน https://welfareregis.pea.co.th ดังนี้

1. เลือกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ
2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน
5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน
6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สแกน qr code ให้สังเกตลิงก์ที่ลงท้ายด้วย pea.co.th เท่านั้น

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน