เจาะหลักสูตร ม.รามฯ รับ TCAS 66 รอบโควต้า บัดนี้ – 11 เม.ย.นี้

View icon 705
วันที่ 15 มี.ค. 2566
แชร์

รวมข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครรอบโควต้า  บัดนี้ – 11 เมษายน 2566 ดูรายละเอียดหลักสูตรแล้วเลือกคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด โทร.091-093-0451 www.eng.ru.ac.th

คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรมาตรฐานภาคปกติ (6 ปี)
รายละเอียด โทร. 02-310-8906, 02-310-8914 www.opto.ru.ac.th Facebook: คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร
รายละเอียด โทร. 02-310-8411 www.sci.ru.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.publichealth.ru.ac.th Facebook: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Line Official @PHPHRU

คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://mac.ru.ac.th/dfc

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาดนตรีสากล
- สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม (วิชาเอกดนตรีไทย/วิชาเอกนาฏกรรมไทย)
รายละเอียด โทร. 02-310-8296 www.fa.ru.ac.th Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS 2566 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://tcas.ru.ac.th