PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2

View icon 129
วันที่ 6 มี.ค. 2566
แชร์

 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสัมฤทธิ์  โชติบัณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน  มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ  มีการบริการที่เป็นเลิศ และมีการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ภาคการเกษตร และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 
PEA ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จำนวน 139 ครัวเรือน เป็นเวลานานมากกว่า 50 ปี เพื่อให้ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง 14.660 วงจร-กิโลเมตร ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง  9.645 วงจร-กิโลเมตร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง
 
นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้จัดการ ชมรมวิศวกร และ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และการช่วยชีวิตผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด ให้แก่นักเรียนและราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอ

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

6405b17f420d86.14885552.jpg

6405b17f9c5158.44485373.jpg

6405b17fe8fd80.06370234.jpg

6405b1800a5797.82019610.jpg

6405b187e052c3.40045081.jpg

6405b188023114.65036119.jpg

6405b18816e313.63636114.jpg

6405b1882beda5.38720458.jpg