PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยในปัจจุบัน ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

View icon 743
วันที่ 13 ต.ค. 2565
แชร์

ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนอัตราค่าไฟฟ้าบนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับปี 2566 เป็นต้นไปให้ดำเนินการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบนพื้นฐานระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยในปัจจุบัน (ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ , ไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงเดือนปัจจุบัน) ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับปี 2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเปิดให้มีการลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ของกระทรวงการคลัง https://welfare.mof.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : งานสื่อสารภายนอก กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน