PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

View icon 397
วันที่ 12 ต.ค. 2565
แชร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟรี ขยายเวลาเพิ่มอีก 7 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)

สำหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

63469101887887.55262816.jpg