PEA ส่งมอบเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

View icon 132
วันที่ 26 ส.ค. 2565
แชร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและได้รับเกียรติจาก นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมพิธี โดยมี นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดทำโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน โดยส่งมอบเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดย PEA พัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน เพื่อให้คนในชุมชนนำองค์ความรู้ในการใช้งานเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า การติดตั้งและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า

โดยในปี 2564 – 2565 PEA ได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 10 ชุด สามารถใช้เดินทางได้ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีความเร็วสูงสุดประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึงวันละ 0.41 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังลดปัญหามลพิษทางเสียงซึ่งกรมเจ้าท่ากำหนดระดับเสียงของเครื่องยนต์เรือต้องไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ โดยเครื่องยนต์ไฟฟ้ามีความดังของเสียงที่ 86.1 เดซิเบลเอ ซึ่งต่ำกว่าเครื่องยนต์น้ำมันที่มีความดังของเสียงที่ 102.4 เดซิเบลเอ ซึ่งเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้าทั้ง 10 ชุดมอบให้กับชุมชนต่างๆ ดังนี้

1.ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม
2.ท่าเรือวันดี
3.ท่าเรือประเมศฐ์
4.ท่าเรือเจริญสุขโข
5.ท่าเรือแชงค์
6.สวนเกษตรแม่ทองหยิบ
7.ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท

นอกจากนี้ในปี 2566 - 2568 PEA สนับสนุนเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีกปีละ 5 ชุด รวมเป็น 15 ชุด พร้อมทั้งให้องค์ความรู้ในการใช้งานเครื่องยนต์เรือพลังงานไฟฟ้า การติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี


63083f46ce1a86.14880846.jpg

63083f2980a611.51333599.jpg

63083f294a58c8.14263130.jpg

63083f290e6073.67312948.jpg