สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะให้ความรู้ บริการ UCEP

View icon 57
วันที่ 17 ส.ค. 2565
แชร์

แม้รัฐบาลจะมีบริการสิทธิ UCEP เป็นบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ได้รักษาในโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ภายใน 72 ชั่วโมง แต่ทว่า การขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กลับกลายเป็นข้อจำกัด ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบถึงสิทธิ UCEP และการใช้บริการสิทธิ UCEP ส่งผลให้ผู้ป่วยบางราย เข้าไม่ถึงการรักษา หรือบางรายถูกบังคับให้จ่ายเงินค่ารักษา ซึ่งกลายเป็นภาระที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอย่างไม่ทันตั้งตัว  และเป็นปัญหาที่ถูกร้องเรียนเข้ามาไม่ขาดสาย

"สพฉ. มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักเกณฑ์ให้ผู้บริโภคทราบค่อนข้างที่จะบ่อย แต่ว่ามันไม่มีใครที่มาอธิบาย ในเชิงรายละเอียดที่สามารถเข้าใจได้จริง พยายามทำอินโฟฯ มาก็ได้แค่เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาหาความรู้ แต่กลุ่มที่เป็นชาวบ้าน ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งอาจจะต้องทำงานควบคู่ไปกับท้องถิ่นหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ สพฉ. เองจะต้องทำให้ถึงรากหญ้า"

ทางออกร่วมกัน คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึงเกณฑ์การใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการได้อย่างถูกต้องตามสิทธิที่พึงมีของตนเอง