เพิ่มบำนาญชราภาพกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประกันสังคมตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม และเพื่อช่วยเหลือทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบำนาญชราภาพให้มีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ หลังผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย ประกันสังคมจึงเพิ่ม จาก 10 เท่า เป็น 60 เท่า เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม

อีกทั้ง ผู้ที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วถูกงดจ่าย เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนและต่อมาถึงแก่ความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนคราวสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60 เดือน เช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับและรับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วและจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญชราภาพปัจจุบัน ผู้ประกันตนประกันสังคมนั้นจะได้สิทธิบำนาญชราภาพก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ สายด่วนกระทรวงแรงาน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


62a1c259600098.14384934.jpg