วิธีแจ้งเข้าประกันสังคมง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการ

View icon 5.5K
วันที่ 9 มิ.ย. 2565
แชร์

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวน ประชาชน ลูกจ้าง มนุษย์เงินเดือน เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อสร้างหลักประกัน สวัสดิการทางสังคม และความมั่นคงทางการเงิน  สำหรับขั้นตอนการการแจ้งเข้าประกันสังคมนั้น สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.sso.go.th โดยในส่วนของผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนขอทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ”
2. เลือก “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
3. ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม
4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา พร้อมด้วยพยาน 2 ท่าน
5. สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้

เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว ในส่วนของการแจ้งเข้าระบบประกันสังคมก็ไม่ยุ่งยาก เมื่อลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการสามารถแจ้งรายชื่อลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ”
2. เลือกเมนู “ทะเบียนผู้ประกันตน” จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
3. เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน” เพื่อรับแบบฟอร์ม สปส.1-03 โดยจำเป็นจะต้องใช้หลักฐานด้วยกัน ดังนี้
- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตัวตนได้
- ใบอนุญาตทำงาน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนไม่ใช่ชาวไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ สายด่วนกระทรวงแรงาน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


62a1bccc1be466.87284375.jpg