ประกันสังคม เผย เชื่อมโยงครอบคลุมทุกช่องทางรับ – จ่ายเงินสมทบ อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมมุ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้ประกันตน เชื่อมโยงช่องทางการรับจ่าย - เงิน กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ม.33 ม.39 และม.40 ครอบคลุมทุกช่องทาง พร้อมระบบ E Payment ลดเสี่ยงเดินทาง เสี่ยงสัมผัส ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบสะดวกที่ไหน ชำระที่นั่น

ปัจจุบัน มีประชากรจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในระบบประสังคม เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นหลักประกันคุ้มครองการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้ อีกทั้ง สำนักงานประกันสังคมยังมีการเปิดกว้างให้กลุ่มอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้อีกด้วย ซึ่งก็จะมีอัตราการนำส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงเชื่อมโยงช่องทางการรับจ่ายเงินสมทบ ที่มีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกันตนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

โดยช่องทางรับ-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผู้ประกันตน และสถานประกอบการสามารถเลือกนำส่งได้ตามความสะดวกทั้งในรูปแบบ เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส E-Payment หักบัญชีเงินฝาก และล่าสุดยังได้เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน Mobile App สำหรับผู้ประกันตน ม 40 ที่ไม่สะดวกใช้บริการผ่านทางบัญชีธนาคาร สามารถเลือกนำส่งเงินสมทบผ่าน App Shoppe ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นับว่าเป็นความสะดวกสบายที่สำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงครอบคลุมเพื่อผู้ประกอบการและผู้ประกันตน ให้สามารถชำระเงินสมทบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสี่ยงขาดการส่งเงินสมทบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.sso.go.th 
Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Instagram: sso_1506
Twitter: @sso1506
YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Hotline: 1506
Line: @ssothai


623d4790bd6287.70179466.jpg