เชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

View icon 336
วันที่ 16 มี.ค. 2565
แชร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ด้าน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ ได้ที่ http://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=5906 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2651 6541 และ 0 2651 6535 (ในวันและเวลาราชการ) และจัดส่งเอกสารผลงานฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

- ส่งด้วยตนเอง : กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 16 กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวัน เวลา ราชการ

- ส่งทางไปรษณีย์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 (กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 16) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ


6230ce53b0f2e9.46940557.jpg