กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไป (ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี) เข้าร่วมการประชุม YEM Convention (Youth Employment Convention)

View icon 64
วันที่ 15 มี.ค. 2565
แชร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไป (ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี) เข้าร่วมการประชุม YEM Convention (Youth Employment Convention) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 23.59 น.ทางเว็บไซต์ www.yemconvention.com

การประชุม YEM Convention (Youth Employment Convention) เป็นกิจกรรมต่อยอดหลังการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (รูปแบบออนไลน์) ประจำปี 2564 ภายใต้การอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ Economic Growth and Decent Work ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสร้างมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันระหว่างเยาวชนอาเซียน และญี่ปุ่น ส่งผลให้เยาวชนได้ริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายด้านการจ้างงานที่มีผลต่อเยาวชนอย่างมาก เพื่อให้เยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น มีส่วนร่วมในการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนของการจ้างงาน และจัดให้มีแพลทฟอร์มการสร้างเครือข่ายและโอกาสมากขึ้น

https://www.facebook.com/photo/?fbid=332931265549944&set=a.308282188014852


622f8048363117.08317568.jpg