BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp

View icon 218
วันที่ 10 มี.ค. 2565
แชร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเด็ก อายุระหว่าง 10 -11 ปี จำนวน 10 คน (ชาย 5 คน และ หญิง 5 คน) เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ โดยผู้แทนเด็กที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-  มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
-  เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2554
-  ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ดูแล (Chaperon) และผู้ประสานงานโครงการ (Liaison officer)
-  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ครั้งละ 1 – 3 ชั่วโมง
-  สนใจด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
-  สามารถแนะนำถ่ายทอด เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยได้  
-  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในกิจกรรมออนไลน์ได้

กิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ รวมไปถึงสร้างความตระหนักในบทบาทของเยาวชนนานาชาติ ฝึกความเป็นผู้นำ - ผู้ตามด้วยกิจกรรม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโทรศัพท์ : 0 2253 9115 และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยัง E-mail apply.interexchange.dcy@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกต่อไป


622999d30b2755.39393448.jpg