หลักการนิเวศสื่อ : รู้จักและรู้เท่าทันสื่อในทุกแพลตฟอร์ม

รู้จักและทำความเข้าใจหลักการนิเวศสื่อ ไปกับ "ส้มโอ" ศรัญญา เสนอใจ  Miss Deaf Thailand 2020 เพื่อให้ผู้เสพสื่ออย่างเรารู้จักและรู้เท่าทันสื่อในทุกแพลตฟอร์ม กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน หลักการนิเวศสื่อ