โครงการ PEA พรานกระต่าย สร้างไม้ให้รัก(ษ์) สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและรายได้ให้ชุมชน

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เยี่ยมชมโครงการ PEA พรานกระต่าย สร้างไม้ให้รัก(ษ์) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

61a4e42b5356a6.96651169.jpeg

พื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จึงดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยวิธีการลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า จัดชุดทีมงานหมอต้นไม้ (รุกขกร) ที่มีความรู้ในการลิดรอนกิ่งไม้อย่างถูกวิธี พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมดำเนินการลิดรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ โดยจัดทำโครงการพรานกระต่าย สร้างไม้ให้รัก(ษ์) สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้ชุมชน นำเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากการลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าจำพวกไม้เนื้อแข็งที่มีแก่น ต้นตาล ต้นมะพร้าวที่มีอายุมาก ให้ประชาชนเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย อาทิ ครก แจกัน จาน ชาม ทัพพี นอกจากนี้ เศษวัสดุจากการแปรรูปสามารถนำไปเผาถ่านใช้เป็นพลังงานในครัวเรือน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

61a4e42a3f3c72.12152675.jpeg

61a4e42a7f14a8.81453080.jpeg

จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว PEA คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 สาขาเสริมสร้างพลังงานทางสังคม (Social Empowerment) จาก Enterprise Asia ตอกย้ำการเป็นองค์กรเติบโตร่วมกับสังคม แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีด้าน CSR ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ยกระดับให้เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

61a4e42a1bfe33.79971671.jpeg

61a4e42adbe301.78956420.jpeg

61a4e42b3787c0.60878289.jpeg