โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ เดินหน้าพัฒนาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 มีแผนงานการบริหารจัดการในหลักการ “เกษตรแบบพอเพียง”  โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทาง “โครงการประชารัฐ” โดยร่วมกับโรงเรียนวัดหนองซิว จัดกิจกรรมโครงการเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่   การเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดโคนน้อย

ในปี 2561 โครงการเกษตรฯ มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพิ่มจาก 30 ราย เป็น 61 ราย และมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำแนะนำ ข้อมูลวิชาการ กับกลุ่มเกษตรกร เช่น การเลี้ยงไส้เดือน ปลูกฝรั่งกิมจู และปลูกข้าวปลอดภัย เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้  โดยใช้แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะสังคมของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้, การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์

จากสภาวะแวดล้อมที่ถูกทำลาย บริษัท ILC จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าไม้มีปัญหาไฟไหม้ และพื้นที่ป่าชายเลนที่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ ภายใต้กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ILCคืนชีวิตให้ผืนป่ามอบสีสันให้โลกสวยงาม” สานพลังความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ชุมชน โรงเรียน วัด  ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก  82,000 ต้น  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 68 ล้านkg.co2 อีกทั้งยังส่งเสริมรายได้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่  เช่น ชุมชนภูหลง จ.ชัยภูมิ, บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ, คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น และยังได้จัดกิจกรรม “ILC มอบชีวิตใหม่ให้เต่าสู่สีสันท้องทะเลไทย” กิจกรรม การอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 266 ตัว สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลเต่าทะเล สานพลังความร่วมมือระหว่าง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ส่งเสริมคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์เต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สนับสนุนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้คนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/11/5fabaea8845494.36883292.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/11/5fabaea94b8d93.68922616.jpg