13 พ.ย. 2559 | 10:43 น.

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เรื่อง ภาพส่วนพระองค์ขณะทรงสำราญพระราชอิริยาบถ และการประมวลภาพพระราชกรณียกิจ 1/2