TOP

รูปแบบสารคดี

สารคดีสั้น ความยาว 5 นาที จำนวน 1 ตอน /1 ทีม

การคัดเลือก

คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 20 ทีม และคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ทีม แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • 1. เป็นนิสิต หรือนักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ
 • 2. สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • 3. ผู้สมัครส่งผลงานเป็นสารคดีสั้น ในหัวข้อที่กำหนด ความยาว 5 นาที จำนวน 1 ตอน โดยต้องเป็นรูปแบบที่คิดขึ้นมาใหม่ ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อน
 • 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน
 • 5. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ จริง

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้เข้ารอบแรก จำนวน 20 ทีม และได้เข้าร่วม Coaching จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตเพื่อผลิตผลงาน และมีทีมที่ปรึกษาจากฝ่ายข่าวช่อง 7HD ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผลงานสารคดีที่ผลิตขึ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของสถานี ฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้

วิธีการสมัคร และการส่งผลงาน

1. รอบการรับสมัคร

 • ● ดาวน์โหลดใบสมัคร Online ที่ https://www.ch7.com/7hdnewideascontest
 • ● จัดทำ Proposal เรื่องที่จะผลิตตามหัวข้อที่กำหนดพร้อมคลิปสั้น ประมาณ 30– 45 วินาที แนะนำทีม และประเด็น การนำเสนอของเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครสามารถส่ง Proposal ได้มากว่า 1 ผลงาน / ทีม (แต่ไม่เกิน 2 ผลงาน)
 • ● เรื่องที่นำเสนอต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเฉพาะโครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST เท่านั้น
 • ● ส่ง Proposal มาที่อีเมล 7HDnewideascontest@ch7.com หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เลขที่ 998/1 ซอย ร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST” ปี 2 ตามวันและเวลาที่กำหนด (ยึดตามวันที่ตีตราไปรษณีย์ส่งผลงาน)
 • ● ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดหาอุปกรณ์การผลิตเอง สมาชิกในทีมต้องแบ่งหน้าที่กันเขียนบท ถ่ายทำและ ตัดต่อทั้งภาพ และเสียงด้วยตนเอง
 • ● ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2 รอบการส่งผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม

 • ● ผลงาน และรูปแบบไฟล์ผลงานที่ผลิต ทั้ง ภาพ และเสียง ต้องถูกลิขสิทธิ์ ทั้งการนำมาใช้ และการเผยแพร่ในสื่อสถานีโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ โดยแจ้งแหล่งที่มา และข้อมูลอ้างอิง อย่างชัดเจน
 • ● การส่งไฟล์งานใช้ส่งแบบแยกภาพ และเสียง เพื่อง่ายต่อการแก้ไข โดยแยกเสียงบรรยาย และเสียงเพลงประกอบมาคนละช่องทาง
 • ● ผลิตเป็นผลงานวีดีโอในระบบ FULL HD (นามสกุลไฟล์เป็น MOV. ความละเอียด 1920 x 1080 pixels) ส่งผลงานเป็น File MOV โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  • - นำผลงานอัปโหลดขึ้น Drive นำลิงก์ URL ที่อยู่ของผลงาน (เปิดเป็นสาธารณะ)
  • - ส่งลิงก์ URL ที่อยู่ของผลงานมาที่ อีเมล 7HDnewideascontest@ch7.com (พร้อมระบุชื่อทีม และชื่อเรื่องที่ผลิต)
 • ● ติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ทาง https://www.ch7.com/7hdnewideascontest

เงินรางวัล และเงินสนับสนุนการผลิต

 • ● รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • ● รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท
 • ● เงินสนับสนุนการผลิตชิ้นงานสารคดี จำนวน 20 ทีมละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท
 • ● เงินสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่ มหาวิทยาลัย 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโค้ชชิ่ง และตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) และยึดตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
  หมายเหตุ :
 • 1. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ รวมถึงชิ้นงานที่เข้ารอบทั้ง 20 ทีม ที่สถานีฯ สนับสนุน งบประมาณการผลิต ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถานีฯ
 • 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล รวมถึงค่าพาหนะที่มาร่วมงาน ตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์การประกวดสารคดีสั้น “7HD NEW IDEASCONTEST” ปี2

 • 1 หัวข้อส่งเข้าประกวด “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”
 • 2 คุณค่าของสารคดีสั้น
  • - มีประโยชน์ มีแนวคิดสร้างสรรค์สังคมไทย มีความเป็นสากล
  • - เขียน เรียบเรียง สร้างหรือผลิตจากเรื่องจริง มีความถูกต้อง มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
  • - สะท้อนแนวคิดที่สามารถนำไปคิดต่อยอดได้ เปี่ยมด้วยสาระ และความบันเทิง
  • - มีจริยธรรมการนำเสนอ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
 • 3 คุณภาพของสารคดีสั้น
  • - เนื้อหาสาระของสารคดี มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง
  • - ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว
  • - สื่อความหมายด้วยภาพ เสียง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของสารคดีโทรทัศน์ได้ดี
  • - มีความทันสมัย ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ควรมีของสารคดีโทรทัศน์
  • - มีการผสมผสานทั้งศิลปะ เทคนิค และข้อเท็จจริงอย่างสอดคล้องกลมกลืน
 • 4 รูปแบบการนำเสนอ
  • - มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ไม่จำกัดมุมมอง สมบูรณ์ด้วย องค์ประกอบทั้งภาพและเสียง ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ ที่ใดมาก่อน
  • - ไม่ล้าสมัย เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ผสมผสานได้ทั้งเทคนิคภาพยนตร์ กราฟิก แอนิเมชัน สร้างสรรค์ด้วยซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย
 • 5 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสารคดีสั้น
 • เกณฑ์การพิจารณาคัดเลิือกและตัดสินผลงานสารคดี คะแนน (เต็ม 100)
  1. ความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา สมบูรณ์ตามประเด็นที่กำหนด 30
  2. คุณค่าของสารคดีที่มีต่อสังคม 20
  3. คุณภาพของสารคดี สื่อสารด้วยภาพ/เสียง/องค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ 20
  4. รูปแบบการนำเสนอ ไม่ล้าสมัย น่าติดตาม เป็นที่จดจำ และมีความคิดสร้างสรรค์ 30

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม