TOP

โครงการประกวดสารคดีสั้น7HD NEW IDEAS CONTEST

ภายใต้หัวข้อเด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม

{!—-embed="7hdnewideascontest/.semi-10-team"—-}

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2

รางวัล
ผลงานเร่ือง
ทีม
สถาบันการศึกษา
ชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง : ห่มปุ๋ย ขยะสร้างความคิด
ทีม : สูดิว
สถาบัน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนชาวประมง
ทีม : หมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด
สถาบัน :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชื่อเรื่อง : ผู้พิทักษ์แห่งทะเลปากพญา
ทีม : ปลาไหลไฟฟ้า
สถาบัน :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : ท่าศาลาไม่ใช่เมืองทางผ่าน
ทีม : FIVE MAN
สถาบัน :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : ทุ่ง(ไม่)น้อย
ทีม : พาชนะ
สถาบัน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : The Interception สูตรรับ (มือ) ที่ไม่ลับ
ทีม : HAND GOD PRODUCTION
สถาบัน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : ก้าวย่าง อย่างไม่ก้าวพลาด
ทีม : FIVE SHADES
สถาบัน :มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : The Donor เลือดเพศหลากหลาย ต่อชีวิตคนมากมายได้อย่างคุ้มค่า
ทีม : CASH LANDING ON YOU
สถาบัน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : Burnout Syndrome
ทีม : BABY BIRD
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมเชย
ชื่อเรื่อง : รถไฟสายการศึกษา
ทีม : HIT THE HAY
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST

ลำดับ
มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม
1.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม : พาชนะ
2.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม : Cash landing on you
3.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีม : HAND GOD PRODUCTION
4.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีม : สูดิว
5.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม : พิราบคาบสาร
6.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม : วื้อวืน
7.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม : Hit The Hay
8.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม : Baby bird
9.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีม : Astronaut
10.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีม : Five Shades
11.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ทีม : Sleepless
12.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทีม : แบกเป้พาหลง
13.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีม : Crack Production
14.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีม : หวังดี Production
15.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีม :ปลาไหลไฟฟ้า
16.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีม : หมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด
17.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีม : Five Man
18.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี
ทีม : Superzest
19.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทีม : โอเค...นัมเบอร์วัน
20.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
ทีม : กะเพราโปรดักชั่น

ข่าว

ความเป็นมาของโครงการ

ช่อง 7HD ได้เล็งเห็นศักยภาพและความสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ“7HD NEWS IDEA CONTEST” ประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมบอกกล่าวถึงปัญหาสังคมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ และแสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าว นำเสนอรูปแบบทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ที่กำลังเผชิญ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไข และการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต โดยผลงานสารคดีที่ได้รับการคัดเลือกนำมาผลิตและออกอากาศทางช่อง 7HD ซึ่งโครงการประกวดได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดกว้างให้แก่แนวคิด เนื้อหา รวมถึงการสร้างสรรค์รูปแบบการผลิตที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ในปี 2563 ช่อง 7HD จึงได้พิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอจาก “สารคดีเชิงข่าว” เป็น “สารคดีสั้น” พร้อมปรับชื่อโครงการเป็น “7HD NEW IDEAS CONTEST” ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และมุมมองเกี่ยวกับสังคมอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ

หัวข้อการประกวด สารคดีสั้น ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”

โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อย่อย สำหรับให้ทีมเข้าประกวดเลือกผลิต (เลือกหัวข้อใดก็ได้) ดังนี้
Indy Travel ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของคนวัยมัน
Fear Factor เด็กไทยร่วมขจัดความกลัว ลดความรุนแรงในสังคมไทย
Go Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสุขภาพ
Education Disruption เด็กรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
คุณสมหมาย ศิลปีโยดม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว
คุณจีรวัฒน์ เนียมมีศรี
หัวหน้าช่างภาพฝ่ายข่าว
คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
ผู้ประกาศ
ผศ.ดร.พิมพ์ณัฐชยา  สัจจาศิลป์
คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
อ.ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
กรรมการและเหรัญญิกชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย
คุณไพรัช คุ้มวัน
ผู้กำกับภาพยนตร์
คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณปิยะพงษ์ โพธิ์สูง
ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ
คุณอลงค์กร จุฬารัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จํากัด

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดโครงการ ฯ ปี 2 พร้อมเปิดรับสมัคร
โดยส่ง Proposal และคลิปแนะนำทีม /ประเด็น 45 วินาที
วันที่ 5 พ.ย.63 – 31 ม.ค.64
การประชาสัมพันธ์ (LIVE ทาง FB Ch7HD) วันที่ 20 ม.ค.64
ทีมโค้ชคัดเลือกรอบแรก 20 ทีม จากทีมทั้งหมด วันที่ 1 – 12 ก.พ.64
ประกาศทีมเข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 15 ก.พ.64
กิจกรรม Coaching (1 วัน) วันที่ 18 ก.พ.64
ผลิตชิ้นงานสารคดี /20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย วันที่ 1 - 31 มี.ค.64
คณะกรรมการตัดสิน 10 ทีม ที่ได้รางวัล (จาก 20 ทีม)
รางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล
วันที่ 1 - 25 เม.ย.64
เจ้าหน้าที่โครงการฯ รวบรวมประมาณผลคะแนน เตรียมประกาศผล วันที่ 26 - 29 เม.ย.64
ประกาศผล 10 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 เม.ย.64
พิธีมอบรางวัล ณ ช่อง 7HD วันที่ 14 พ.ค.64
ออกอากาศผลงานการผลิต
20 ทีม (20 ตอน ๆ ละ 5 นาที) ในรายการสนามข่าว 7 สี
**เวลาตามความเหมาะสม
เดือน พ.ค.- มิ.ย. 64

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โค้ชคุณภาพจากช่อง 7HD

มยุรี ไพบูลย์กุลกร

ณรัช ภัทรปุณณโชติ

ชัยอนันต์ ปันชู

อัจฉรา คำธิตา

ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์

ภานุรัจน์ ศนีบุตร

รัชฎา ภูละคร

ศิริ สาระผล

ศจี วงศ์อำไพ

วาเนสสา สมัคศรุติ

ศิริพร นิยมทรัพย์ศิริ

จุติวดี ทองนาค

ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา

มัธยัสถ์ อินมา

ศุภวรรณ เหมือนแก้ว

ทีมพี่เลี้ยง

คุณธนพัต กิตติบดีสกุล

ผู้สื่อข่าว

คุณพรเทพ สิงหกุล

ผู้สื่อข่าว

คุณพลอยระวี แป้นเจริญ

ผู้สื่อข่าว

คุณธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์

ผู้สื่อข่าว

คุณพัชรี สมภาค

ผู้สื่อข่าว

คุณวิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร

ผู้สื่อข่าว

คุณทิพาธี อินทวงศ์พันธ์

ผู้สื่อข่าว

คุณภัทรชัย ปราชญ์อุดม

ผู้สื่อข่าว

คุณไพศาล รัตนบันเทิง

ผู้สื่อข่าว

คุณพงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์

ผู้สื่อข่าว

คุณศิรัณพร มูลอุทก

ผู้สื่อข่าว

คุณเตชะวัฒน์ สุขรักษ์

ผู้สื่อข่าว

คุณธัญญารัตน์ ถาม่อย

ผู้สื่อข่าว

คุณไพจิตร ภานนท์

ผู้สื่อข่าว

คุณภานุพงศ์ สุรภาพ

ผู้สื่อข่าว

คุณจุฑารัตน์ มีช้าง

ผู้สื่อข่าว

คุณกรองทอง จันทะบุรม

ผู้สื่อข่าว

คุณสิริรัตน์ รัตนสิมานนท์

ผู้สื่อข่าว

คุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

ผู้สื่อข่าว

คุณจุฑามาศ มังกรชัย

ผู้สื่อข่าว