โครงการประกวดสารคดีสั้น7HD NEW IDEAS CONTEST

ภายใต้หัวข้อเด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม

ความเป็นมาของโครงการ

ช่อง 7HD ได้เล็งเห็นศักยภาพและความสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ“7HD NEWS IDEA CONTEST” ประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี 2562 เพื่อเป็นการ สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมบอกกล่าวถึงปัญหาสังคมในมุมมองของคนรุ่นใหม่และแสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าว นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ที่กำลังเผชิญในขณะนี้ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน จะนำมาออกอากาศทางช่อง 7HD ซึ่งโครงการประกวดได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และมุมมองเกี่ยวกับสังคมอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ

หัวข้อการประกวด สารคดีสั้น ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”

Indy Travel ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของคนวัยมัน
Fear Factor เด็กไทยร่วมขจัดความกลัว ลดความรุนแรงในสังคมไทย
Go Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสุขภาพ
Education Disruption เด็กรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย