แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

คุณสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลโดยเลือกประเภทของปัญหาและกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่าง

บัญชีผู้ใช้

ชื่อที่ใช้แสดง

ข้อมูลในการติดต่อกลับ

ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลเองหรือไม่

โดยรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลเป็นดังนี้

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ (กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิ์ไม่ได้อยู่ใน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

สำเนาเอกสารที่แสดงถึงความเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

อัปโหลดไฟล์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะขอให้ดําเนินการตามสิทธิ์

รายละเอียดเหตุการณ์

โปรดระบุชื่อ/ ประเภท/ คำอธิบายที่สื่อถึงข้อมูลที่ประสงค์จะดำเนินการ เช่น ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

แหล่งที่พบ

โปรดระบุ URL Link เว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถสืบค้นข้อมูลได้

เหตุผล

โปรดระบุเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา

เพิ่มเหตุการณ์

แนบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม

เพิ่มไฟล์
ย้อนกลับ

แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (ตรวจสอบความถูกต้อง)

คุณสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลโดยเลือกประเภทของปัญหาและกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่าง

บัญชีผู้ใช้

ชื่อที่ใช้แสดง

ข้อมูลผู้ยื่นแบบคําร้อง

ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลเองหรือไม่

โดยรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลเป็นดังนี้

สำเนาเอกสารที่แสดงถึงความเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะขอให้ดําเนินการตามสิทธิ์

แนบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่านเพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว (2) คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลอาทิกรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทเป็นต้น (3) คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือยอาทิเป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิ์แก่ท่านตามสมควร (4) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลทำสำเนาหรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและการปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส่งผลกระทบ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (5) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้หากการเก็บรักษาและ ใช้ข้อมลูส่วนบุคคลนั้นบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามคำสั่งศาลมาตรฐานที่กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สิทธิ์ไว้ เช่น เพื่อการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การใช้สำหรับจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัท เป็นต้น (6) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้เนื่องจากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขออนึ่ง ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ยืนยันว่านี่คือบัญชีผู้ใช้ของคุณ

โปรดกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน

รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
checked-success

กำลังเริ่มดำเนินการส่งอีเมลของท่าน