แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว (2) คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลอาทิกรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทเป็นต้น (3) คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือยอาทิเป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิ์ แก่ท่านตามสมควร (4) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลทำสำเนาหรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและการปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส่งผลกระทบ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (5) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้หากการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามคำสั่งศาลมาตรฐานที่กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สิทธิ์ไว้ เช่น เพื่อการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การใช้สำหรับจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของบริษัท หรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัท เป็นต้น (6) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้เนื่องจากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้