นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

หมายเลข 18

นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

อิสระ

นโยบาย

พูดจริงทำจริง จริงจังจริงใจ และ พัฒนาคน พัฒนาเมือง

นโยบาย  36 ด้าน

- ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียน และมีอุปกรณ์เรียนฟรี เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก                                                                                                                                                                    
- ความสำคัญในการประเมินครู กทม.มุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาเด็กนักเรียนมากกว่าการสร้างเอกสาร                                                                                                                                                                
- จัดระบบการศึกษาให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชน ทุกวัยในพื้นที่ กทม.                                                                                                                                                                                                          
- สนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                                                                           
- ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ภูมิปัญญา กทม. 50 สำนักงานเขต                                                                                                                                                                                             
- ส่งเสริม กีฬา กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ขับร้อง ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะ การต่อสู้ การแสดง                                                                                                                                                         
- ด้านความปลอดภัย  ขับเคลื่อนแสงสว่างทางเดินชุมชนด้วยพลังแสงอาทิตย์                                                                                                                                                                                 
-  กล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบดูได้ที่เขตอำนาจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอยู่ในการวินิจฉัยเขต                                                                                                                                                                 
- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนควบคุมกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้เหมาะสม                                                                                                                                                                                                             
- เร่งพัฒนาการสร้างท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ การบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิปัญญาก่อน  ปล่อยลงแม่น้ำคูคลองเพื่อแก้ไขน้ำเน่าเหม็นและปัญหาจราจร                                                                                                                                                       
- เร่งรัดควบคุมการทิ้งขยะในที่สาธารณะตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดโดยเคร่งครัด                                                                                                                                                                         
- เร่งรัดควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย การปนเปื้อนสารพิษใน กทม.                                                                                                                                                                                 
- ด้านสาธารณสุข หน่วยแพทย์ กทม.ฉุกเฉินเคลื่อนที่ดูแลประชาชน                                                                                                                                                                                                         
- รักษาบำบัดส่งต่อผู้ป่วยเสพยาเสพติดฟรี                                                                                                                                                                                                                                            
- สร้างปรับปรุงที่พักผู้โดยสารรถเมล์เรือเมล์ให้สะอาดสวยงามน่ามอง                                                                                                                                                                                            
- จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย                                                                                                                                                                                                           
- ส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์ให้การดูแลพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กกำพร้า                                                                                                                                                 
- ให้ความสำคัญต่อศาสนสถานต่าง ๆ วันสำคัญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                        
- เมืองแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)                                                                                                                                                                                                                                        
- เมืองแห่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี        
- เมืองแห่งการท่องเที่ยว                                                                                                         
- เมืองแห่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพมหานคร                                            
- เมืองแห่งการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อการศึกษาและจำหน่าย                                                                    
- เมืองแห่งพื้นที่สวนสาธารณะ และลานกิจกรรม                                                              
- ให้ความสำคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนากทม.ให้เจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ                                                                                                                                
- ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษา และเทคโนโลยี                                                          
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานคร                                          
- จัดตั้งศูนย์อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดกรุงเทพมหานคร                                                       
- ด้านความมั่นคงสงบเรียบร้อยใน กทม. จัดทำข้อมูลแรงงานต่างด้าวประจำเขต                                          
- มอบโล่เกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร                                                        
- ไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะ                                                                                        
- ด้านเศรษฐกิจ จัดโซนผ่อนผันแหล่งขายอาหารสินค้าให้แก่ประชาชนคน กทม.                                                                                                                                   
- พัฒนาหน่วยงานราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน                                              
- ยกเลิกการเกณฑ์ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ไปร่วมงานโดยแปลงเป็นประชาชน  ทำให้เกิดผลกระทบต่องานในพื้นที่ในการให้บริการประชาชน                                    
- ข้าราชการและลูกจ้างที่ติดโรคระบาดโควิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา และผลแพทย์วินิจฉัยโรคประกอบหลักฐานสำคัญไม่ถือว่าเป็นวันลาป่วยโดยอนุโลม                                                                                                            
- สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน