ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร /

นับคะแนนไปแล้ว

https://www.ch7.com/bangkokelection

ผู้มาใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บัตรดี

บัตรเสีย

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คะแนนสูงสุด 3 อันดับ

แขวง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล

หมายเลข

1

พ.ท.(หญิง) ฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล

อิสระ

หมายเลข

2

นายสกลธี ภัททิยกุล

อิสระ

หมายเลข

3

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข

4

นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

อิสระ

หมายเลข

5

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อิสระ

หมายเลข

6

นางสาวรสนา โตสิตระกูล

อิสระ

หมายเลข

7

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อิสระ

หมายเลข

8

นางสาววัชรี วรรณศรี

อิสระ

หมายเลข

9

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์

อิสระ

หมายเลข

10

น.ต.ศิธา ทิวารี

พรรคไทยสร้างไทย

พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลข

11

ดร.ประยูร ครองยศ

อิสระ

หมายเลข

12

นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

อิสระ

หมายเลข

13

นายธเนตร วงษา

อิสระ

หมายเลข

14

พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

อิสระ

หมายเลข

15

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

อิสระ

หมายเลข

16

นายอุเทน ชาติภิญโญ

อิสระ

หมายเลข

17

นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

อิสระ

หมายเลข

18

นายไกรเดช บุนนาค

พรรคพลังสังคมใหม่

พรรคพลังสังคมใหม่

หมายเลข

19

นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

อิสระ

หมายเลข

20

นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ

อิสระ

หมายเลข

21

นายวรัญชัย โชคชนะ

อิสระ

หมายเลข

22

นายเฉลิมพล อุตรัตน์

อิสระ

หมายเลข

23

นายโฆสิต สุวินิจจิต

อิสระ

หมายเลข

24

นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ

อิสระ

หมายเลข

25

พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ

อิสระ

หมายเลข

26

นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

อิสระ

หมายเลข

27

นายสราวุธ เบญจกุล

อิสระ

หมายเลข

28

นายกฤตชัย พยอมแย้ม

พรรคประชากรไทย

พรรคประชากรไทย

หมายเลข

29

นายพงศา ชูแนม

อิสระ

หมายเลข

30

นายวิทยา จังกอบพัฒนา

อิสระ

หมายเลข

31

ปฏิทินการเลือกตั้ง

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ( ถึง 4 เม.ย. 65)

...
มี.ค.

31

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

...
เม.ย.

11

ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

...
เม.ย.

26

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

...
พ.ค.

15 - 21

วันเลือกตั้ง

...
พ.ค.

22

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

...
พ.ค.

23 - 29

ประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง

...
มิ.ย.

21