• 19 มิ.ย. 59

  สมัครและคัดเลือก

  เวลา 10.00-13.00 น. ที่ ลาน P1B เซ็นทรัลเวสต์เกต
 • 26 มิ.ย. 59

  สมัครและคัดเลือก

  เวลา 10.00-13.00 น. ที่ ลาน อีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์
 • 6 ส.ค. 59

  รอบตัดสิน

  แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด Young Model 2016 กําหนดระเบียบการ ไว้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ 1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง Young Model 2016
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคี และเห็นคุณค่าของมิตรภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
1.4 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนางแบบและวงการบันเทิง

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1 ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้หญิง สัญชาติไทย เท่านั้น
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 15 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย (ต้องเกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2546)
2.3 ผู้สมัครต้องกล้าแสดงออกอย่างสมวัย สดใส เป็นธรรมชาติ
2.4 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดฯ ที่กำหนดไว้
2.6 ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง

3. การสมัครเข้าประกวดฯ 3.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. ที่ ลาน P1B เซ็นทรัลเวสต์เกต
- วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. ที่ ลาน อีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์
3.2 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดฯ กระทำได้ด้วยการสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานคือ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
3.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวดฯ

สำหรับผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ http://youngmodel.ch7.com
2. คลิกเข้าสู่เมนู Online Register หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัครและผู้ปกครอง จากนั้นทำตามขั้นตอน
4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 19 หรือ 26 มิถุนายน 2559 พร้อมผู้ปกครอง

4. การคัดเลือก และสถานที่ประกวดฯ 4.1 คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
- ยื่นใบสมัคร พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว กองประกวดฯ จะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวดฯ
- การประกวดฯ ในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดฯ เป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง
- ผู้เข้าประกวดฯ ทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ และเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 1 นาที หากจำเป็นต้องใช้เพลงประกอบ หรือ Backing Track ต้องเตรียมแผ่นซีดี หรือ Flashdrive ส่งให้กองประกวดฯ ในวันคัดเลือก
- กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก 12 คน จากแต่ละสถานที่ที่รับสมัคร และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน
4.2 รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ่ายทอดสด เวลา 15.45 น.

5. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวดฯ

6. การแต่งกายในการประกวดฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดฯ ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 24 คนจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

7. การตัดสิน การตัดสินการประกวดครั้งนี้จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด Young Model 2016 8.1 ผู้ได้รับตำแหน่ง Young Model 2016 จะได้รับ
- ทุนการศึกษา 150,000 บาท
- กิฟต์เซ็ตจาก Biore Pore Pack
- โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS 4G ADVANCED
- ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony
- ตัดแต่ง ทรงผมฟรีตลอดปี จาก Chic Club Hair Studio Siam Square
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง SHEENe
8.2 ผู้ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศ 2 คน จะได้รับ
- ทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาท
- กิฟต์เซ็ตจาก Biore Pore Pack
- โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS 4G ADVANCED
- ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony
- ตัดแต่งทรงผมฟรีตลอดปี จาก Chic Club Hair Studio Siam Square
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง SHEENe
8.3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 7 คน (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่ง Young Model 2016 และรองชนะเลิศทั้งสอง) จะได้รับ
- ทุนการศึกษา คนละ 15,000 บาท
8.4 ผู้ผ่านการคัดเลือก 24 คน (ยกเว้นผู้ผ่านเข้ารอบ 7 คน) จะได้รับ
- ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท
8.5 ผู้ได้รับตำแหน่ง Social Young Award 2016 จากการโหวตของผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Fanpage จะได้รับ
- กิฟต์เซ็ตจาก Biore Pore Pack
- โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS 4G ADVANCED
- ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony
- ตัดแต่งทรงผมฟรีตลอดปี จาก Chic Club Hair Studio Siam Square
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง SHEENe
ผู้ร่วมโหวตผ่าน Facebook Fanpage จะได้รับ
- ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony จำนวน 1 รางวัล
- โทรศัพท์มือถือ พร้อมตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS 4G ADVANCED จำนวน 1 รางวัล
8.6 ผู้ได้รับตำแหน่ง ตำแหน่งพิเศษ ผิวสวยใสสุขภาพดี by Biore
- เงินสด 20,000 บาท พร้อม กิฟต์เซ็ตจาก Biore

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ปี 2016 มีความผูกพันกับกองประกวดฯ ดังนี้ 9.1 Young Model 2016 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
9.2 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศ Young Model รวมถึงผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 7 คน หากผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องเซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้

กองประกวด Young Model 2016

Young Model Contest 2016

Copyright © 2016 Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd. All rights reserved.