Information

ระเบียบการประกวด SMART BOY 2019

ช่อง 7HD ผู้จัดการประกวด SMART BOY 2019 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

 • 1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง SMART BOY 2019
 • 1.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนายแบบและวงการบันเทิง
 • 1.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
 • 1.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 • 2.1 ผู้สมัครต้องเป็น เด็กผู้ชาย สัญชาติไทย เท่านั้น
 • 2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 17 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2548
 • 2.3 ผู้สมัครต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมประกวด
 • 2.4 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • 2.5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดที่กำหนดไว้
 • 2.6 ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง

3. การสมัครเข้าประกวด

 • 3.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ณ เดอะสตรีท
  รัชดา
 • 3.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่กองประกวดฯ จัดให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • 3.3 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดฯ กระทำได้ด้วยการ สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น
 • 3.4 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวดฯ
 • เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครการประกวด SMART BOY 2019 สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขั้นตอน ดังนี้

  • 1. เข้าเว็บไซต์ www.ch7.com/tsm
  • 2. คลิกเข้าสู่เมนู SMART BOY
  • 3. คลิก สมัครออนไลน์
  • 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ปกครอง
  * ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์จะต้องนำหลักฐานมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมผู้ปกครอง

4. การคัดเลือกและการประกวดฯ รอบตัดสิน

 • 4.1 คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
  • - ยื่นใบสมัคร พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว กองประกวดฯ จะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวด
  • - การประกวดในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง
  • - ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ
  • - กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 12 คน และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน
 • 4.2 รอบซ้อมใหญ่
  • - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • 4.3 รอบตัดสิน
  • - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

5. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าประกวดทั้ง 12 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด

6. การแต่งกายในการประกวดฯ

ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดฯ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 12 คน จะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

7. การตัดสิน

การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง

ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง SMART BOY 2019 มีความผูกพันกับกองประกวดฯ ดังนี้

 • 8.1 SMART BOY 2019 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของช่อง 7HD และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
 • 8.2 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย หากผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นนักแสดง เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของช่อง 7HD ตามแต่สถานีฯ เห็นสมควร
 • 8.3 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดผู้ใดได้รับตำแหน่ง SMART BOY แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ

กองประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2019