TOP
ชวนากร บ่อทรัพย์

SB 10

ชวนากร
บ่อทรัพย์

WEIGHT (kg) 50

HEIGHT (cm) 170

ชื่อเล่น : บิ๊กบอส
วันเกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2547
การศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี