โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นองคมนตรี

View icon 73
วันที่ 30 พ.ย. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี

วานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับพลเอกประยุทธ์ ปัจจุบันอายุ 69 ปี เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2497 เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก เมื่อปี 2553 ก่อนที่ปี 2557 จะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ในสมัยแรก และหลังเลือกตั้งปี 2562 พลเอก ประยุทธ์ ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี 2566 จนกระทั่งยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยพลเอก ประยุทธ์ ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2566

เมื่อพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ประกาศขอวางมือทางการเมือง และลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ กระทั่งล่าสุด มีประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พลเอก ประยุทธ์ เป็นองคมนตรี