เช้าข่าว 7 สี

สสส. ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ เล่นกลางโรค

เช้าข่าว 7 สี - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ "เล่นกลางโรค" หรือ การเล่นอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำร่องให้กับโรงเรียน 22 แห่ง ที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย สสส. มีความเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมกิจกรรมทางกายจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยฉลาดเรียน ฉลาดเล่น และมีพัฒนาการที่สมวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง