ข่าวออนไลน์7HD

โครงการเพชรในตม ครม.อนุมัติเพิ่มนิสิต บรรจุเป็นครูในพื้นที่ห่างไกล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ก.พ.66) ว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตม จาก 45 คน เป็น 161 คน หรือเพิ่มขึ้น 116 คน โดยแยกกลุ่มที่ 1 จาก 73 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 คน ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มที่ 2 นิสิตจากจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ (จะนะ, เทพา,นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 15 คน

พร้อมกันนี้ เห็นชอบให้บรรจุบัณฑิตจำนวน 161 คน ตามโครงการ เป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโรงเรียนพื้นที่ภูมิลำเนาของนิสิต ตามโครงการหรือหมู่บ้านใกล้เคียงโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนนิสิตตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรการอำนวยการโครงการเพชรในตมได้รับรายงานว่า จำนวนครูในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตลอดจนพื้นที่แนวชายแดน ยังคงชาดแคลนครูระดับชั้นประถมศึกษา ขณะที่การผลิตบุคลากรครูของโครงการปีละ 45 คน ยังไม่เพียงพอ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. จึงเสนอแนวทางการรับนิสิตตามโครงการเพิ่มเติมตามจำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการกศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กอ.รมน. ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการภายหลังเพิ่มจำนวนนิสิตร่วมโครงการ ว่างบประมาณตามโครงการจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป เบื้องต้นคาดว่าปี 2566- 2569 งบประมาณจะอยู่ที่ 14.48 ล้านบาท ,18.98 ล้านบาท ,24.33 ล้านบาท และ 29.09 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งปี 2566 ที่งบประมาณเพิ่มขึ้น 5.39 ล้านบาท จากเดิมที่ กอ.รมน.จัดเตรียมงบประมาณไว้ 9.09 ล้านบาทนั้น ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะใช้จ่ายจากงบของ กอ.รมน. จากนั้นจะตั้งงบประมาณตามโครงการเพิ่มเติมในในปี 2567 เป็นต้นไป

โครงการเพชรในตมจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้าน อพป. ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ให้มีความรู้ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพื่อให้มีบุคคลที่มีความสามารถไปเป็นครู ผู้พัฒนาในท้องถิ่นของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนับแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2565 มีนิสิตเข้ารับการศึกษาตามโครงการรวม 37 รุ่น จำนวน 1,259 คน จบการศึกษาแล้ว 1,034 คน และกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 225 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง