เช้าข่าว 7 สี

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีนักกีฬา และบุคลากรกีฬา จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด ที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 374 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,973,900 บาท