เปิดเวทีสัมมนาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด BCG Model

View icon 78
วันที่ 16 ธ.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี  - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรนาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักการขับเคลื่อน กำหนดเป้าหมายไว้ว่า คนไทยจะต้องมีสุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฏ กติกา พร้อมตั้งเป้าว่าประชาชนทุกภาคของประเทศไทย ต้องได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2570