ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 13.33 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนิพนธ์ เสียงจันทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้า ถวายสิ่งของด้วย

พลตรีหญิง สายสมร เฉลยกิตติ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการรับบริจาคของมูลนิธิฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13.42 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา กรรมการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องงู ตราไปรษณียากรส่วนตัว ไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง และเหรียญที่ระลึก เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จากนั้น พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่นายกฤษณพงศ์ กีรติกร และศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการสภากาชาดไทย พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 ราย และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 ราย

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 347 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, สรุปรายงานการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565, สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย เสนอ "หนังสือรายงานประจำปี 2564", สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง