ข่าวในประเทศ

"ลุงป้อม" หนุนยกระดับวิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมความแข็งแกร่งทัพนักกีฬาไทย

"ลุงป้อม"  หนุนยกระดับการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกภูมิภาค  เสริมความแข็งแกร่ง และพัฒนาศักยภาพทัพนักกีฬาไทย


"ลุงป้อม"  หนุนยกระดับการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 27 ตุลาคม 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2565 และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting)  มีสาระสำคัญคือ กกท. เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. (นายก้องศักดิ์  ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 10 แผนงาน ดังนี้

โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK เพื่อยกระดับศูนย์บริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐานและทันสมัย รองรับการพัฒนานักกีฬา และนักกีฬาคนพิการ รวมถึงบุคลากรกีฬา และบริการประชาชนทุกกลุ่ม แผนธุรกิจการกีฬา (SAT Business Plan)  จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ สามารถสร้างรายได้และบริหารจัดการพื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของ กกท. ให้มีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลฐานข้อมูลประชากรกีฬาของชาติด้านการกีฬา (SPORT POPULATION PLATFORM) เพื่อจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพสำหรับเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลด้านกีฬาของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนากีฬาสีขาวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPORTS BCMODEL)เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดยนำมาใช้ในทุกกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับสวัสดิการบุคลากร กกท. (SAT GREAT ENGAGEMENT) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โครงการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ (SPORT TALENT GROUP) เพื่อพัฒนานักกีฬาจากจุดเริ่มต้นในการเป็นนักกีฬาจากส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ความเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ และประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เอเชี่ยนเกมส์  โอลิมปิกเกมส์  และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (SPORTS FOR LIFE) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เกิดการตื่นตัว และหันมาให้ความใส่ใจกับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น

แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬาสู่กีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย (SPORT MEDICAL SERVICE TO REGIONAL) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับการบาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนำรูปแบบและกระบวนการให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขยายการให้บริการกระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง

แผนงานยกระดับการให้บริการศูนยวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค (SPORT SCIENCE FOR EXCELLENCE) เพื่อยกระดับการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกันกับกระบวนการทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา และมีเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งนำรูปแบบและกระบวนการฟื้นฟูนักกีฬาเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมและแข่งขัน (Return to Play : RTP) สู่ภูมิภาค

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเน้นย้ำ คือ ให้ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. ให้เป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่ายที่วางไว้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้นำข้อสังเกตของกรรมการ กกท. ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด