เช้าข่าว 7 สี

กกท จับมือ กองทุนกีฬา จัดการประชุมสัมมนาการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เช้าข่าว 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อทำให้การเบิกจ่ายได้คล่องตัว และแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด