เช้าข่าว 7 สี

การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2565

เช้าข่าว 7 สี - ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีความเข้าใจอันดีต่อกัน ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเสียสละ ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเป็นการเฟ้นหา เยาวชนต้นกล้า ด้านการกีฬา เพื่อนำไปสู้การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่ระรับประเทศ และระดับสากลในอนาคต โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,190 คน