7HD ร้อนออนไลน์

รถยนต์ใช้งานเกิน 7 ปี – จยย.เกิน 5 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้แล้ว!

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้พัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว


โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Taxจากนั้นสามารถรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน


ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

โดยสามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีได้ทั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ สำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันทีและสามารถชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ โดยเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระได้ ไม่ต้องเดินทางมาสำงานขนส่ง

628ccb6a12f607.31348878.jpg