เจาะประเด็นข่าว 7HD

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามฯ หวังปลดล็อกธงชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 เพื่อสอดคล้องกับ WADA รักษาผลประโยชน์ทางการกีฬาของไทย โดยเฉพาะการใช้ธงชาติในการแข่งขันกีฬา หลังถูกแบนก่อนหน้านี้

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 สาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมนิยามสารต้องห้าม วิธีการต้องห้าม นิยามคำว่าสมาคมกีฬา การแข่งขันกีฬา นักกีฬา และบุคคลซึ่งสนับสนุนกีฬา รวมถึงแก้ไของค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ รวมถึงมาตรการลงโทษที่เข้มข้นขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ WADA เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และเพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา และหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้ กกท.จะดำเนินการให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่าง ๆ รวมถึงการปลดล็อกเรื่องการเชิญธงชาติไทย ให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน