ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ตำหนักพิมานมาศ จังหวัดชลบุรี

เวลา 13.35 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำ นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ได้ถวายของที่ระลึก และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพเสือ แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อเป็นที่ระลึก

จากนั้น ได้ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย จำนวน 100,000 โดส เพื่อทรงใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ โอกาสนี้ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อให้หน่วยแพทย์ พอ.สว.นำไปกระจายฉีดแก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อไป

เวลา 14.17 น. เสด็จไปยังโครงการเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริเวณตำหนักพิมานมาศ ทรงนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดูงานพร้อมกับทรงติดตามความคืบหน้าโครงการสนองพระดำริ ในการเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยคิดค้น การทดลอง การศึกษาระดับคลินิก และการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ บนพื้นที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย อาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารปฏิบัติการวิจัย สำหรับให้นักวิจัยคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระนโยบายในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเอง

ส่วนอาคารโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ เป็นอาคารผลิตยาต้นแบบเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาวิจัยสูตรตำรับยาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ต่อยอดสู่การผลิตในระดับรุ่นทดลองผลิต รวมถึงศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP มีเครื่องจักรระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยา 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องจักร และระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยาเม็ดแบบการตอกโดยตรง สามารถตอกอัดยาเม็ดต่อเนื่อง 9,000 เม็ดต่อชั่วโมง รองรับการผสมวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร และเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน สามารถผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกทั้งยังมีการผลิตยาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลตำรับอื่น ๆ และส่วนเครื่องมือเครื่องจักรและระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยากึ่งแข็ง เพื่อรองรับการผลิตตำรับยากึ่งแข็ง ในรูปแบบเจล ครีม โลชัน ที่มีความหนืดสูงถึง 7,000 เซนติพอยส์ ปัจจุบัน สามารถผลิตยูเรียครีม เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมีแผนผลิตครีมต้านเชื้อราในกลุ่มวิทฟิลด์ ออยเมนต์ รวมถึงอัลตราซาวด์เจล สำหรับใช้ตรวจอัลตราซาวด์ภายในโรงพยาบาลในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ที่จัดสร้างขึ้นตามพระดำริในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง