เจาะประเด็นข่าว 7HD

วาไรตี้กีฬาไทย : อีสปอร์ตในรั้วมหาวิทยาลัย

นี่คือ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เริ่มเปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มาได้ 1 ปี ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ที่สามารถประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูง ซึ่งอีสปอร์ตในบ้านเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทะลุ 30,000 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยและต่างประเทศต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสามารถทำงานให้กับประเทศ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้