เช้าข่าว 7 สี

สัมมนา กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย

กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดงานสัมมนา “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 16” วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งถือว่าเป็นมรดกไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่สืบไป โดยในปีนี้ มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์ สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal