เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฎศิลป์ ปี พ.ศ.2511

เช้านี้ที่หมอชิต - ปี พ.ศ. 2511 พิธีสำคัญยิ่งของบรรดาศิษย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ คือพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ทั้งการร่ายรำ และการดนตรี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญู กตเวที และสำนึกถึงความดีของครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ

โดยพิธีในปีนั้นมี นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมเป็นประธาน มีครูอาคม สายาคม ครูนาฎศิลป์ รำถวายครูในพิธี รวมทั้งการแสดงดนตรีไทยของเหล่าครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์

พิธีเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักและกตัญญู พร้อมทั้งการบูชาครอบครูเศียรพ่อแก่ เพื่อแสดงความเป็นศิษย์ และครูจะช่วยควบคุมรักษาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่ารำ หรือ จังหวะดนตรี รวมทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากศิษย์ทุกคน

โดยพิธีไหว้ครูนิยมจัดวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครูอันเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้า พระพฤหัสบดี