เช้าข่าว 7 สี

ไทยเลื่อนแข่ง เอเชี่ยน อินดอร์ และมาเชี่ยล อาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 ไปปีหน้า

ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชี่ยน อินดอร์ และ มาเชี่ยล อาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือโอซีเอ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ แจ้งเวียนประเทศสมาชิก เรื่องเลื่อนการจัดการแข่งขัน และล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนออกไปแข่ง ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการวางแผนการดำเนินงานและการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยควรศึกษาแนวทางการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ของญี่ปุ่นเป็นแบบอย่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง