7HD ร้อนออนไลน์

ยอดยังพุ่ง! นนทบุรีพบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 80 คน ส่วนใหญ่ยังเชื่อมโยงสถานบันเทิง

วันนี้ (16 เม.ย.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 80 คน เป็นเพศหญิง 39 คน เพศชาย 41 คน และชาวต่างชาติ 1 คน พบผู้ป่วยในอำเภอปากเกร็ด 30 คน อำเภอเมือง 27 คนอำเภอบางบัวทอง 10 คน อำเภอบางใหญ่ 6 คน อำเภอบางกรวย 5 คน และอำเภอไทรน้อย 2 คน โดยผู้ป่วย 54 คน (68%) มีอาการ และอีก 26 คน (32%) ไม่มีอาการ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่พบส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จำนวน 60 คน ซึ่งเกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง (75%) จากสถานบันเทิง กทม.โดยตรง 9 คน (11.3%) จากร้าน Nap Bar เมืองทองธานี 4 คน จากงานเลี้ยง Resort อำเภอไทรน้อย 1 คน ต่างจังหวัด (นครสวรรค์) 1 คน และไม่ทราบชัดเจน 5 คน โดยพบว่ามีผู้ป่วย 54 คน มีอาการ สว่นผูป่วยอีก 26 คน (32%) พบว่าไม่มีอาการ 

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จ.นนทบุรี ได้สรุปย่อผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ทั้ง 80 คน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/COVID19Nonthaburi