ข่าวภาคค่ำ

จำนวนประชากรไทยลดลง กทม.ครองแชมป์มากที่สุด

จำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ ล่าสุดมีทั้งสิ้น 66.2 ล้านคน ลดจากเดิมกว่า 300,000 คน พบมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดย กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรมากที่สุด

กระทรวงมหาดไทย ประกาศจำนวนประชากรไทยในปี 2563 จากทะเบียนราษฎร มีจำนวน 66.2 ล้านคน เป็นสัญชาติไทย 65 ล้านคน ไม่ได้สัญชาติ 950,000 คน เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวนประชากร 66.5 ล้านคน เป็นสัญชาติไทย 65.6 ล้านคน ไม่ได้สัญชาติ 940,000 คน พบว่าประชากรลดลง  386,037 คน และเมื่อเทียบกันระหว่างปี 2562 และ 2563 พบว่า กรุงเทพมหานคร ครองแชมป์ประชากรมากที่สุดทั้ง 2 ปี รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี, เชียงใหม่ และ ขอนแก่น ซึ่งพบว่าจำนวนผู้หญิงเพิ่มมากกว่าผู้ชาย และจำนวนประชากรที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก ยังเป็นจังหวัดเดิมทั้ง 2 ปี

นอกจากนี้ ยังมีสถิติน่าสนใจอีกว่า ในปี 2563 พบมีอัตราการเกิดลดลงต่อเนื่อง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนอัตราการเสียชีวิตลดลงเช่นกัน ขณะที่ การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตรและบุตรบุญธรรมลดลงกว่าปี 2562 เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง