7HDร้อนออนไลน์

กทม.พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน กระทบเมืองกรุง 2-4 มี.ค.นี้

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัย พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1-4 มี.ค.64) โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 1 - 3 มี.ค. ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 2-4 มี.ค.64

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ โดยในส่วนของสำนักอนามัย ดำเนินการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่มีอาชีพทำงานกลางแดด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากภาวะอากาศร้อน เช่น อาการเพลียแดด โรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก รวมถึงการสังเกตอาการและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งการติดตามสถานการณ์ฝนและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ การเตรียมพร้อมระบบการระบายน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตก การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ในส่วนของสำนักการโยธาและสำนักสิ่งแวดล้อม ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต ให้มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน