เช้าข่าว 7 สี

เปิดเงื่อนไขลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในช่วงที่ Work from Home ว่า มีทั้งหมด 3 มาตรการ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 23.7 ล้านราย หรือคิดเป็น 97% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564 ประกอบด้วยมาตรการแรก สำหรับผู้ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนจำนวนประมาณ 10.1 ล้านราย จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จำนวนเกือบ 12 ล้านราย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยมีหลักการคิดจากฐานไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีแรก หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดือนธันวาคม ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามจริง แต่ถ้าใช้มากกว่าเดือนธันวาคม แต่ไม่เกิน 500 หน่วย ให้ชำระค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนธันวาคม เช่น เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย ส่วนที่เกินมา 200 หน่วย ไม่ต้องชำระ ให้ชำระเงินเพียง 300 หน่วย

กรณีที่ 2 หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือนธันวาคม 501–1,000 หน่วย ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินมา 50% เช่น เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมใช้ไฟฟ้า 900 หน่วย ส่วนที่เกินมาจ่ายจริง 50% หรือ 300 หน่วย เมื่อรวมกับฐานเดือนธันวาคมเท่ากับจ่ายจริง 600 หน่วย

และกรณีที่ 3 หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือนธันวาคม 1,001 หน่วย ขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินมา 30% เช่น เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ใช้ไฟฟ้า 1,500 หน่วย ส่วนที่เกินมารับส่วนลด 30% จ่ายแค่ 840 หน่วย รวมกับฐานเดือนธันวาคม เท่ากับจ่ายจริง 1,140 หน่วย

และมาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. จะมีการแถลงความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่างๆ ในวันที่ 15 มกราคมนี้