7HDร้อนออนไลน์

สเปนแห่เล่นสกี-ปาหิมะ กลางเมืองหลวง หลังหิมะกระหน่ำ

ชาวสเปนแห่เล่นสกี-ปาหิมะ กลางเมืองหลวง หลังเผชิญพายุหิมะกระหน่ำหนักสุดในรอบ 50 ปี ทำจราจรอัมพาตทั่วเมือง