เช้าข่าว 7 สี

Green Report : แผนจัดการช้างป่าฉบับใหม่

ปัญหาช้างออกจากป่า มีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ภายในของป่า หรือจะเป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอก เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และการปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ดึงดูดช้าง ดังนั้นแนวทางสำคัญที่จะตัดวงจรเพื่อลดปัญหา คือ การป้องกันเฝ้าระวัง ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องวางแผนให้เข้ากับปัญหาของแต่ละชุมชน

โดยที่ผ่านมา ประเทศไทย มีแผนการจัดการช้างป่าในแผนระดับชาติ ที่ต้องทำภายใต้ข้อกำหนดของ IUCN แต่อยู่ระหว่างการทบทวน ซึ่งจะทำใน 6 ด้าน ทั้งการควบคุมประชากร การเฝ้าระวังช้างไม่ให้ออกนอกพื้นที่ การชดเชยเงินเยียวยา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชน การพัฒนากฎหมายลักลอบฆ่าและค้า และสุดท้ายการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา

ขณะที่แผนใหญ่ยังไม่คลอด จึงได้จัดทำแผนจัดการช้างป่าในระดับกลุ่มป่า มาดำเนินการก่อน ซึ่งล่าสุดแล้วเสร็จไม่นานมานี้และเริ่มจัดทำทันที นำร่องแล้ว 5 กลุ่มป่าเร่งด่วน โดยดูจากจำนวนประชากรช้างที่มาก 300 - 400 ตัวขึ้นไป ที่มีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า

ประเทศไทย มีช้างป่าประมาณ 3,126 - 3,441 ตัว การจัดการช้างในแต่ละพื้นที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นตัวกำหนดแผน เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่สัตว์ป่าออกมานอกป่าอนุรักษ์รบกวนประชาชน จนทำให้เกิดความสูญเสีย

ดังนั้น แนวทางที่นำมาใช้จึงเน้นการฟื้นฟูถิ่นอาศัย และแหล่งอาหารช้างเป็นหลัก เนื่องจากยังมีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอ อย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วที่ "กุยบุรีโมเดล"

หนึ่งในพื้นที่อยู่ในแผนเร่งด่วน คือ กลุ่มป่าตะวันออก เช่น ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน มีช้างป่า 450 - 500 ตัว เจ้าหน้าที่ ยังเชื่อว่า ในเนื้อที่ 1,500,000 ไร่ยังสามารถรองรับได้ เพราะหากเทียบความหนาแน่นแล้ว ช้างป่า 1 ตัวจะอยู่ไม่ถึง 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งปัจจุบัน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ทั้งการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่กันชน และการจัดการพื้นที่กันชน ที่เป็นโมเดลต้นแบบ พัฒนาความสมดุลของแหล่งอาหาร พาช้างคืนสู่ป่า

เป็นสัญญาณที่ดีที่ขณะนี้หลายพื้นที่ ชุมชน ชาวบ้าน มีความเข้าใจช้างป่ามากยิ่งขึ้น ...

Facebook : CH7HD Social care