เช้าข่าว 7สี

Green Report:"ชิงเก็บก่อน" เริ่มคุมแล้วไฟป่า จ.เชียงใหม่

พื้นที่เป้าหมายหลักที่แต่ละปีเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง คงไม่พ้นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละตำบล แต่ละอำเภอ มีลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไป ทั้งพื้นที่ป่า และชุมชน ทำให้ปีงบประมาณปี 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่เนิ่น ๆ เน้นตามแนวทาง "ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้"

อำเภอพร้าว และเชียงดาว เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพราะหากสำรวจพื้นที่ป่า ที่ถูกไฟไหม้และจุดความร้อนที่เกิดขึ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอนี้ ซึ่งมาตรการที่ถูกนำมาใช้ใหม่ในปีนี้ คือ "ชิงเก็บก่อน" เป็นการจัดการเชื้อเพลิงทั้งชิงเก็บ ชิงเผา นำเชื้อเพลิงเศษใบแห้งออกจากป่า นำมาแปรสภาพเป็นสินค้า ทำเชื้อเพลิง RDF ผลิตถ่านไม้ จัดทำเป็นวัสดุเพาะเห็ด หรือทำปุ๋ยดินเกษตร โดยที่ภาครัฐ จะประสานภาคธุรกิจเป็นผู้รับซื้อไปแปรรูป 

ทีมข่าวลงพื้นที่ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ก่อนหน้านี้ทำไร่ ข้าวโพด มักมีการเผาจนไฟลุกลามเป็นไฟป่า แต่ล่าสุดนี้ได้ทำความเข้าใจให้ชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนวิถีปลูกพืชเป็นไม้ผลยืนต้น โดยที่หน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุน เกิดเป็นความร่วมมือกันดูแล รักษา ปีนี้จึงเชื่อว่าจะไม่มีไฟป่าเกิดขึ้น

พ่อหลวง ย้ำลูกบ้านว่า ต้องลดลงให้ได้กว่าร้อยละ 50 ถือเป็นเป้าที่ตั้งเอาไว้สูงกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งเป้าลดไฟป่าในปีนี้ลงให้ได้ร้อยละ 20

ความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ถือเป็นการทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ มากกว่าในอดีต แต่ต้นปีหน้าก็ต้องจับตาว่าพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ จะยังมีไฟป่าเกิดขึ้นเหมือนในอดีตหรือไม่

ปีนี้มีหลายมาตรการมาคุมเข้มเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ลดลง ซึ่ง "ชิงเก็บก่อน" นี้นอกจากลดปัญหาแล้ว ยังจะสร้างแรงจูงใจรายได้ใช้กับชาวบ้านด้วย ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook:CH7HD Social Care